background image
3
„Na Spiszu” nr 2 (67) 2008 r.
Święcone organizacji regionalnych
Łapsze Niżne 30.03.2008 r.
30 marca 2008 r. w Łapszach Niżnych odbyło się uro-
czyste Święcone Związku Podhalan z udziałem bratnich sto-
warzyszeń spisko-podhalańskich: Związku Polskiego Spisza
i Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy oraz przedstawi-
cieli parlamentu (poseł Anna Paluch), samorządu lokalnego
(władze gminy Łapsze Niżne), Honorowych Członków ZP,
dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów oraz innej miejsco-
wej społeczności.
Uroczystą Mszę świętą i posiłek uświetnili swoją obec-
nością: orkiestra dęta i strażacy z Łapsz Niżnych, kapela
regionalna zespołu „Spiszacy” oraz licznie przybyłe pocz-
ty sztandarowe. Mszę świętą koncelebrowało 6 kapłanów -
kapelanów i przyjaciół Związku Podhalan: ks. Władysław
Zązel, ks. Tadeusz Juchas, ks. Jan Gacek, ks. Mieczysław
Łukaszczyk, ks. Stanisław Wojcieszak, ks. proboszcz Ma-
riusz Skotnicki.
Po Mszy św. złożono pamiątkowe wieńce pod tablicami
zasłużonych Spiszaków: bł. ks. Józefa Stanka i Wojciecha
Halczyna z Lendaku oraz na grobie prof. Józefa Wiśmier-
skiego.
Poczty sztandarowe i inni zaproszeni goście przemasze-
rowali do budynku łapszańskiej szkoły na uroczyste świę-
cone.
Tą część spotkania umiliły występy: dzieci grających na
fletach, zespół regionalny „Mali Spiszacy”, koncert orkiestry
dętej i kapeli zespołu „Spiszacy”.
Red.
Maciej Motor-Grelok
Prezesem Związku Podhalan
W sobotę 5 lipca 2008 roku Zjazd Podhalan wybrał na
kolejne 3 lata Macieja Motora-Greloka prezesem Zarządu
Głównego Związku. Zastąpił on Jana Hamerskiego, który
był prezesem przez dwie kolejne kadencje i nie mógł kan-
dydować na 3 kadencję z uwagi na zapisy statutu.
Wybrane zostało też 15-osobowe prezydium zarządu.
Nowe prezydium stanowią: Janina Będkowska, Kazimierz
Bielak, Wojciech Bogucki, Stanisław Bukowski, Andrzej
Gruszczyk, Jan Hamerski, Piotr Kochut, Józef Komperda,
Julian Kowalczyk, Alojzy Lichosyt, Władek Motyka, Anna
Nędza Kubiniec, Antoni Rapacz, Andrzej Skupień.
W drugi dzień Zjazdu, w niedzielę 6 lipca, miała miejsce
uroczysta msza święta z udziałem Jego Eminencji Kardynała
Stanisława Dziwisza, Metropolity Krakowskiego. Potem na-
stąpiła uroczysta intronizacja Matki Boskiej Ludźmierskiej
na Królową Górali Polskich oraz ślubowanie nowo wybra-
nych władz Związku Podhalan. Pod ludźmierskim pomni-
kiem oddano hołd Papieżowi Janowi Pawłowi II, a w Domu
Podhalan otwarto wystawę pt. „Nasze spotkania z Ojcem
Świętym Janem Pawłem II” . Po otwarciu drugiego dnia
Zjazdu miały miejsce wystąpienia zaproszonych gości.
Swój szacunek dla dorobku związku i jego władz deklaro-
wali m.in. polscy parlamentarzyści, odczytano także prze-
słanie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
W drugim dniu miało również miejsce Seminarium po-
pularno - naukowe „Źródła regionalizmu podhalańskiego”:
- prof. dr hab. Anna Brzozowska – Krajka „Trzeba nam
pomnieć skąd się wyszło…”. Poezja góralska w dobie glo-
balizacji.
- dr hab. Anna Mlekodaj „Literackie odniesienia do re-
gionalizmu podhalańskiego”
- dr Stanisława Trebunia - Staszel „Współczesne oblicza
podhalańskiego regionalizmu”
- mgr Władysław Motyka „Tradycje Góralskie w Woj-
sku Polskim”
Na zakończenie wręczono tytuły Honorowy Członek
Związku Podhaln, Zasłużony dla Związku Podhalan i Zasłu-
żony dla kultury podhalańskiej. W końcu zebrani delegaci
i goście podziwiali Występ kapeli Górali Śląskich „Wałasi”
Zjazd na żywo relacjonowało Radio Alex, a przez inter-
net Podhalański Serwis Informacyjny WATRA. Pośród gó-
rali nie zabrakło także przedstawicieli Oddziału Spiskiego
Związku Podhalan. Do prezydium ponownie wybrano Ju-
liana Kowalczyka, ostatnio wiceprezesa ZP i redaktora na-
czelnego „Podhalanina”. Wśród zaproszonych na Zjazd go-
ści znalazł się również Jan Budz, prezes Związku Polskiego
Spisza. Związek Podhalan to organizacja silna, posiadająca
ogromne doświadczenie i potencjał intelektualny. Spiszacy
nie od dziś mają duże wsparcie ze strony związku, a wielu
z nich wyróżniono tytułami zasłużonych oraz honorowych
członków. Wybór osoby Maćka Motora-Greloka gwarantuje
kontynuację owocnej współpracy między Podhalem i Spi-
szem.
Red.
Maciej Motor-Grelok w rozmowie ze Stanisławem Zagatą -
Prezesem Związku Podhalan w Ameryce Północnej
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG