background image
Na Spiszu nr 2 (83) 2012 r.
7
Ojca Świętego Jana Pawła II, które
zostaną umieszczone na bocznym
ołtarzu.
Bp Ryś w obecności parafian
uhonorował wieloletniego kościel-
nego Jana Bryję z Jurgowa Złotym
Medalem Pontyfikatu J.P. II za
zasługi dla Archidiecezji Krakow-
skiej. Przyznawany jest on dobrym
chrześcijanom, którzy poprzez
swoją twórczość i ofiarność dali
dowód wielkiego oddania i zaan-
gażowania w życie kościoła i pielę-
gnowanie pamięci o Umiłowanym
Ojcu św. Janie Pawle II, tak w kra-
ju jak i poza jego granicami. Jan
Zielone Świątki w Czarnej Górze A.D. 2012
Na Cornyj Górze lasu ni majóm, chłopci dziywcyntóm mojki sta-
wiajów…… Piosenka rozlegała się przy dźwiękach muzyki w tym roku
koło każdego domu, nie tylko przy domach w których są „dziewki”
(panny). W części Czarnej Góry od strony Jurgowa mojki ogrywa się
tradycyjnie w poniedziałek, a tzw. Oświycanie Ducha, czyli Watrę
ku czci Ducha Świętego, pali się w niedzielę wieczorem. Tegoroczny
wyjątek zdarzył się za sprawą strażaków z Czarnej Góry, którzy chcąc
zastać więcej ludzi w domu (w poniedziałek część idzie do pracy) po-
szli z Mojkami w niedzielne popołudnie. Zebrane pieniądz z „mojek”
poznaczone zostaną za zgodą miejscowej społeczności na roboty wy-
kończeniowe w remizie OSP budowanej dzięki hojności gminy Bu-
kowina Tatrzańska .
Za to wieczorem pod Krzyżem Milenijnych spotkała się spora gru-
pa „zwolenników” Óświycanio Ducha. Watrę przygotowali Witold
Gogola i Jan Budz, a modlitwę poprowadzili wspólnie ks. Hubert Kasz-
telan i ks. Stanisław Malarz. Miały miejsce wspomnienia pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, którą to chwilę
warto przypominać z nadzieją na „odnowienie oblicza Ziemi, tej polskiej Ziemi”. Po modlitwie do Bł. Jana Pawła II i Ape-
lu Jasnogórskim przy błyskach sztucznych ogni młodzież z pochodniami udała się do domów.
(b)
Nasi wielcy Jubilaci
W tym roku dwóch znamienitych kapłanów
dekanatu Białka Tatrzańska obchodziło piękny ju-
bileusz 50-lecia Kapłaństwa. W dniu 22 kwietnia
2012 roku świętował Ks. Hubert Kasztelan, pro-
boszcz parafii Czarna Góra (Zagórą), natomiast
w dniu 17 czerwca 2012 roku ks. prałat Włady-
sław Podhalański Budz, rezydujący w Bukowinie
Tatrzańskiej, wcześniej proboszcz parafii jurgow-
skiej. Sylwetki obu kapłanów postaramy się przy-
bliżyć z następnym numerze gazety Na Spiszu.
Bryja swoją ofiarną pracę na rzecz
parafii rozpoczął w wieku 12 lat,
a jego posługa przy Ołtarzu Pań-
skim trwa już 65 lat. Jak oświadczył
biskup przerósł nawet najsłynniej-
szego przed wiekami „kościelnika”
z Krakowa, jakim był Michał Gie-
droyć (ur. 1425 r.), zwany Błogo-
sławionym - orędownika chorych
i patrona zakrystianów.
Wzruszony Jan Bryja z godno-
ścią przyjął odznaczenie i z radością
uczestniczył w modlitwie nie tylko
w Jurgowie, ale też w Rzepiskach
i Czarnej Górze.
jb/jg
Odznaczony Jan Bryja „Kościelnik” z Jurgowa
i ks. Stanisław Malarz - proboszcz parafii jurgowskiej
w czarnogórskiej zakrystii, Fot. J.Budz
Strażacy z Czarnej Góry ogrywają mojki, Fot. J.Budz
Ks. Hubert Kasztelan w otoczeniu księży. Na pierwszym planie z lewej Opat Cyster-
sów ks. Piotr Chojnacki, z prawej Ks. dziekan Władysław Pasternak, proboszcz
z Bukowiny Tatrzańskiej, Fot. J.Budz
Fakty
Na Spiszu