background image
Na Spiszu nr 2 (83) 2012 r.
4
Od 16 października 2011roku roz-
poczęła się w naszej archidiecezji pe-
regrynacja obrazu Jezusa Miłosierne-
go oraz relikwii św. Faustyny i bł. Jana
Pawła II. Temu ważnemu religijnemu
wydarzeniu towarzyszą słowa ,,Miło-
sierdzie źródłem nadziei”. Kardynał
Stanisław Dziwisz skierował też kil-
ka słów do wiernych i gorąco zachęcał
wszystkie rodziny, aby swoją nadzieję
złożyli w Bogu. Mówił:… Zaufajmy
mu jeszcze mocniej, gdyż On nas miłuje
i zawsze jest z nami. Pozwólmy też Jemu
kształtować naszą ,,wyobraźnię miłosier-
dzia”, której tak bardzo potrzeba w ży-
ciu rodzinnym. Dzięki niej łatwiej nam
przebaczyć najbliższym ich błędy, podej-
mować cierpliwie i mądrze trud wycho-
wawczy, nie zawiść nikogo w chwilach
radosnych i bolesnych”.
Czytając te słowa i słuchając
Ewangelię, postanowiłam dobrze przy-
gotować się do przybycia tak zacnego
gościa. Pierwszym krokiem przygoto-
wania stała się modlitwa, w szczegól-
ności koronka do Miłosierdzia o godz.
15.00.
Zacytuję słowa św. siostry
Faustyny:
Córko podaję ci trzy sposoby czynie-
nia miłosierdzia pierwszy-czyn, drugi-
słowo, trzeci-modlitwa: w tych trzech
stopniach zawiera się pełnia miłosier-
dzia i jest niezbitym dowodem miłości
do mnie. W ten sposób dusza wysławia
i oddaje cześć Miłosierdziu mojemu (dz.
742, )Nasunęły mi się pytania. Co zna-
czy mieć ręce, oczy ,czy nogi miłosierne?
Jak w swoim życiu realizuję Boże Mi-
łosierdzie? Cały czas w moim umyśle
brzmiały słowa; miłosierdzie w słowie,
czynie, i modlitwie. Sięgnęłam jesz-
cze do broszury ze strony internetowej
www.peregrynacja.diecezja.pl. I tam
mogłam zasięgnąć wiedzy na temat:
Miłosierdzia wyrażanego czynem .
Mam podjąć wyzwanie
- solidnie spełniać domowe obo-
wiązki, szczególnie te, które dotych-
czas zaniedbywałam, więcej starać się
o zbliżenie z osobą, która ma do nas żal
lub z którą trudno żyć na co dzień.
- ograniczyć postawę konsumpcyj-
ną / większa samodyscyplina w wyda-
waniu pieniędzy, spożywaniu pokar-
mów, oglądaniu telewizji, korzystaniu
z Internetu/..
- gorliwiej troszczyć się o chorych
(chorzy i starsi we własnej rodzinie,
wolontariat w hospicjum, służba w ze-
spole charytatywnym, indywidualna
pomoc potrzebującym)…
- zobowiązać się do składania co
miesięcznej ofiary na potrzebujących
(obiady dla dzieci, zapomoga dla stu-
dentów itd.)
-pomóc dzieciom podjęciu do-
brych postanowień, np. próba zaprzy-
jaźnienia się
z kolegą lub koleżanką, których
inni wyśmiewają, pomoc słabszym ko-
legom lub koleżankom w nauce …
2.Miłosierdzie wyrażane słowem
- wyeliminować ze swojego słow-
nictwa słowa wulgarne, prostackie,
złośliwe, agresywne, niemiłe zwroty,
przezwiska…
- wprowadzić w rodzinie zwyczaj
pomagający realizować w życiu słowa
Jezusa o konieczności pojednania przed
złożeniem Bogu ofiary (por. Mt 5, 23-
24).Może to być spotkanie rodzinne
w sobotę wieczorem przed pójściem na
niedzielną Eucharystię, przeproszenie
członków rodziny przed pójściem do
spowiedzi…
- zaangażować się w zespół poma-
gający w parafii wychowywać dzieci
młodzież (przygotowanie do sakramen-
tów świętych, świetlica parafialna)…
- zgłosić się do działających w pa-
rafii ruchów religijnych lub innych
wspólnot pomagających pogłębić wia-
rę, odważniej świadczyć o Chrystusie
w swoim życiu..
Niezwykłe spotkanie
z Chrystusem
Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego. Tekst autorki z Nie-
dzicy, fotografie z Łapsz Wyżnych i Niżnych
,,Sławić Cię będą Panie, bo mnie wybawiłeś i nie pozwoliłeś mym wrogom na-
śmiewać się ze mnie… Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę,
A Jego łaska przez całe życie. Płacz nadchodzi z wieczora, A rankiem wesele.
Zbyt pewny byłem siebie mówiąc: ,,Nigdy się nie zachwieję”.
Powyższe słowa zaczerpnęłam z psalmu –liturgii godzin. Dają mi zapew-
nienie, że Pan Bóg mnie kocha i czeka na mnie w każdej chwili mego życia. To
piękne zapewnienie pomogło mi zrozumieć, jak bardzo ważny gość ma przybyć
do naszej parafii.
Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w Łapszach Niżnych, Fot. J.K.
Fakty
Na Spiszu