background image
Na Spiszu nr 2 (83) 2012 r.
6
Obraz i relikwie wzniesiono uro-
czyście do bazyliki, gdzie bp Grzegorz
Ryś symbolicznie zapalił płomień mi-
łosierdzia. Ks. Tadeusz Juchas, ku-
stosz sanktuarium i proboszcz parafii
odmówił specjalną modlitwę i powie-
rzył mieszkańców Ludźmierza Boże-
mu Miłosierdziu. Przypomniano tak-
że list papieża Benedykta XVI z okazji
rozpoczęcia peregrynacji po archidie-
cezji krakowskiej. Nie brakło też po-
zdrowień wygłoszonych przez górali
w gwarze podhalańskiej.
Peregrynacja odbywała się we
wszystkich parafiach. W uroczysto-
ściach pożegnalnych wziął udział bp
Grzegorz Ryś. Przypomniał, że słowo
miłosierdzie wywodzi się z języka he-
brajskiego i oznacza dosłownie „łono
matczyne”. Podkreślił, że niestety
można mówić także o zaprzeczeniu
miłosierdzia. – Bierze się to stąd, że
nie dostrzegamy, iż Bóg nam kogoś
powierza – podkreślił. Odwołał się do
kilku postaw miłosierdzia prezentowa-
nych przez ludzi kościoła. Wspomniał
św. Jadwigę, św. Jana Kantego. Przy-
wołał także ks. Piotra Skargę. – On
u zamożnych i pobożnych mieszkań-
ców Krakowa zbierał na ratowanie pro-
stytutek. Oczywiście bunt z tego po-
wodu był straszny. Ciekawe ilu z nas,
jakbyśmy zrobili teraz składkę na pro-
stytutki, zdecydowałoby się wrzucić ja-
kiś grosz? Pamiętajmy, że miłosierdzie
nie jest to oczywista postawa – podkre-
ślił bp Ryś.
Na podsumowanie trzeba dobitnie
stwierdzić, że w każdej parafii, każdy
Człowiek przeżył inaczej to duchowe
wydarzenie. Dla wielu ludzi zdolnych
do refleksji była to okazji do „poprawy”
i zastanowienia się na tym co robią, nad
sensem Życia i Wieczności. Pojawiały
się też sporadycznie nieprzychylne opi-
nie o celu i zewnętrznej oprawie pere-
grynacji… Niech im wszystkim Jezus
Miłosierny wybaczy, tak jak i tym któ-
rzy mimo bliskości Boga nie widzą Go,
nadal grzeszą i jak ślepa kura błądzą,
dokładając przy tym Bliźnim wokoło
zupełnie niepotrzebnie.
Duchowa strona peregrynacji mia-
ła też aspekt techniczny i organizacyj-
ny. Okazuje się, że środki na specjal-
ny samochód, w którym przewożona
była kopia obrazu przekazała parafia
w Bukowinie Tatrzańskiej. Bukowianie
(pracownicy z firmy Autoremo) prze-
wozili obraz także do Watykanu, gdzie
został poświęcony przez Ojca Świętego
Benedykta XVI. Los sprawił, że kusto-
szem Obrazu jest ks. Aleksander Wój-
towicz, który jeszcze niedawno był wi-
kariuszem w bukowiańskiej parafii.
W ramach dekanatu Białka Ta-
trzańska znajdą się spiskie parafie za-
rządzane przez Cystersów tj. p.w.
Św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu
i w Czarnej Górze p.w. Przemienie-
nia Pańskiego. Druga część Czarnej
Góry podlega kolejnej spiskiej parafii
p.w. Św. Sebastiana w Jurgowie. Ob-
raz Jezusa Miłosiernego z kościoła pa-
rafialnego w Jurgowie na kilka godzin
trafił dzięki inicjatywie proboszcza Sta-
nisława Malarza i życzliwości kustosza
Obrazu także do kościoła filialnego
w Czarnej Górze p.w. Trójcy Świętej
i do kościoła filialnego w Rzepiskach
na Bryjowym Potoku p.w. Miłosierdzia
Bożego. Jako osobna jednostka admi-
nistracyjna traktowany jest kościół rek-
toralny Księzy Marianów p.w. Matki
Boskiej Nieustającej Pomocy w Rzepi-
skach na Grocholowym Potoku.
Wracając do parafii jurgowskiej
trzeba wspomnieć, że z racji jej wieku
i dostojeństwa obdarowano ją w dniu
3 maja 2012 relikwiami Św. Floria-
na, co jest sprawą niezwykłą i rzadką.
W dniu Nawiedzenia (13.06.2012) za
zgodą ks. kardynała Stanisława Dziwi-
sza obecny biskup Grzegorz Ryś ofia-
rował także relikwie błogosławionego
Peregrynacja obrazu
Jezusa Miłosiernego
(Bukowina Tatrzańska, Jurgów, Rzepiska, Czarna Góra)
W dniu 11 czerwca 2012 roku wieczorem, przy dźwiękach mu-
zyki góralskiej, wniesiono kopię obrazu Jezusa Miłosiernego
i relikwie bł. Jana Pawła II oraz św. siostry Faustyny do ludź-
mierskiej bazyliki, gdzie odbyło się ich uroczyste pożegnanie
z Podhalem, Spiszem i Orawą.
Czarna Góra - oddanie czci relikwiom św. Siostry Faustyny i Bł. Jana Pawła II, Fot. J.Budz
Fakty
Na Spiszu