background image
Na Spiszu nr 2 (83) 2012 r.
3
SPIS TREŚCI:
Fakty Na Spiszu
Niezwykłe spotkanie z Chrystusem .............4
Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego ..6
Zielone Świątki w Czarnej Górze
A.D. 2012 ...................................................7
Nasi wielcy Jubilaci ....................................7
5 lat Kalwarii Spiskiej w Łapszach
Niżnych ......................................................8
Odpust w Łapszance ...................................9
Ewangelizacyjny koncert .............................9
Szkoła parafialna w Kacwinie ....................10
Remont „Sypańca” i Piknik u Proboszcza .11
Ze Spisza do Warszawy ............................12
Festyn w Łapszance ..................................13
Festyn Rodzinny - Dzień Dziecka ..............13
Folklor Na Spiszu
Bystry Potok .............................................14
Oświata Na Spiszu
Bubel łapszańskiej gminy .........................15
O Gimnazjum w Łapszach Niżnych ...........16
Inicjatywa wsparcia dla szkolnych dzieci ....17
Wydarzenia Na Spiszu
EURO 2012 ..............................................18
Euro 2012 – Goło i wesoło .......................19
Łysa Polana - Morskie Oko: Konie
czipowane! ..........................................20
ZEW Niedzica S.A – wzór dla
pracodawców ......................................21
Przedwakacyjna refleksja ..........................21
Ludzie Na Spiszu
Poszerzony CV (cz.5) ...............................22
Andrzej Haniaczyk – uhonorowany
„Lindadą” ...........................................28
Przyjaciel Spisza z „9-tką” z przodu! .........29
Nowy Kapłan z Kacwina ............................30
Przypomnijmy orawskiego bohatera .........31
Medal „PRO PATRIA” ...............................32
Tradycja Na Spiszu
Dzień Św. Jana Chrzciciela
w tradycji ludowej Spisza....................33
Na Jana nie loło, będą ładne wakacje .......33
Religia Na Spiszu
Słów kilka o świętowaniu niedzieli ...........34
Zwycięstwo ...............................................35
Miejsca Na Spiszu
„Góralu, czy ci nie żal” – usynowione!......36
Lendak piękny, dziwny i fascynujący ........37
Kapliczka w Trybszu .................................38
Wakacyjne wędrówki ................................39
Zdrowie Na Spiszu
Boża apteka ..............................................39
Historia Na Spiszu
600-lecie Aktu Zastawu XVI Miast
Spiskich ............................................40
Grosz praski .............................................41
O spiszu w DC-lecie zastawu ...................42
„Zapomniane Kresy”. Spisz, Orawa,
Czadeckie w świadomości i działaniach
Polaków 1895-1925 ...........................43
„Polskie” obozy koncentracyjne
- także na Słowacji .............................45
Polska upamiętniła tablicą „Erikę
Steinbach”... Czcimy okupantów? ......46
„Goralenvolk” – Historia zdrady,
czy prowokacji? ..................................47
Gałajda – Janosik z Jurgowa ...................49
Ciekawy świat przyrody ...........................51
–––––– Serdecznie zapraszamy ––––––
XVII ,,Śpisko Watra”
W niedzielę 1 lipca 2012r. o godz: 14: 00 przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Niedzicy zapłonie XVII ,,Śpisko Watra” - czyli letni przegląd zespołów re-
gionalnych z terenu Spisza. Po uroczystym zapaleniu ogniska przez Wójta Gmi-
ny Łapsze Niżne na scenie zaprezentują się zespoły z terenu Spisza. Gościnnie
wystąpią zaprzyjaźnione zespoły z Węgier.
„Wielkie Spiskie Granie”
Dnia 14-15 lipca 2012r. w Łapszach Niżnych już po raz piąty odbędzie się kon-
cert „Wielkie Spiskie Granie”. W programie koncertu przewidujemy występy
zespołów regionalnych, orkiestry dętej, koncerty zespołów rockowych i biesiad-
nych, finalistów „Konkursu Talentów” oraz konkursy i zabawy. Gwiazdą tego-
rocznego koncertu będzie zespół „Video”- muzyczne odkrycie ostatniego sezo-
nu. Koncert cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i turystów
przebywających na naszym terenie. „Wielkie Spiskie Granie” jest imprezą kul-
turalną, która integruje mieszkańców regionu, rozwija zainteresowania, ubogaca
oraz w ciekawy sposób zagospodarowuje wolny czas.
PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA
MIŁOSIERNEGO I RELIKWII ŚW.
FAUSTYNY I BŁ. JANA PAWŁA II
W dniu 17. maja 2012 roku do
parafii Łapsze Wyżne dotarł obraz
Pana Jezusa Miłosiernego oraz reli-
kwie św. Siostry Faustyny i bł. Jana
Pawła II. W ceremonii uczestniczyło
wielu księży z dekanatu wraz z pro-
dziekanem, proboszczem parafii łap-
szańskiej Czesławem Hałgasem. Sło-
wo powitalne wygłosił ks. biskup Jan
Zając. Nad przebiegiem uroczystości
czuwał ksiądz misjonarz, saletyn Wła-
dysław Wichniarz. Obraz umieszczo-
ny w kościele oraz relikwie były nie-
ustannie adorowane przez całą dobę. Wierni z Łapsz Wyżnych i Łapszanki mieli
możliwość odbycia spowiedzi i przyjęcia komunii świętej oraz wysłuchania życio-
rysów św. Siostry Faustyny i błogosławionego Jana Pawła II. W kościele całkowi-
cie zapełnionym przez wiernych panował bardzo uroczysty i wzniosły nastrój.
Obsługa reporterska bieżąco wykonywała i wystawiała do sprzedaży pamiątko-
we, poświęcone obrazy oraz bardzo liczne fotografie uczestników peregrynacji.
Obraz i relikwie pożegnaliśmy 18. maja o godz. 17.
Relacjonował Franciszek PAYERHIN
Jak wspominaliśmy w poprzednim numerze „Na Spiszu” peregrynacja obrazu
i relikwi miała miejsce w wielu miejscowościach Spisza i Podhala. Atmosfera nie-
zwykłego spotkania z Chrystusem, o czym możemy się przekonać w wypowiedzi
jednej z autorek tekstu w bieżącym numerze na str. 4-7 właściwie towarzyszyła
wiernym w każdej parafii na trasie peregrynacji.
Red.
Peregrynacja w Łapszach Wyżnych,
fot. F. Payerhin
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG